POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki 'Cookies'
VI. Postanowienia końcowe


I. General provisions

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.barbarians.pl jest Monika Wawrzyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Monika Wawrzyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Partyzantów 3, 43-450 Ustroń, NIP: 5482583409, REGON: 072810131, adres poczty elektronicznej (e-mail): barbarians.biuro@gmail.com, zwana dalej 'Administratorem' i będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. Personal Data of the Company’s Customers is processed and protected in accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997, and the Act on Electronic Services of 18 July 2002 (Journal of Laws of 2002 No 144, item 1204, as amended).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Capitalized terms used in this Privacy Policy shall have the meaning set forth in the “Definitions” section of the pl Terms and Conditions.


II. PURPOSE AND SCOPE OF DATA COLLECTION

1. The basis for processing personal data is the consent of the Customer and a statutory authorization to process the personal data which is necessary to execute and settle a sale transaction by the Company.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko, firma
b) NIP,
c) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
d) Adres e-mail,
e) Numer telefonu.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Providing personal data necessary, mentioned at point 2, for the provision of services is required while sending the form.


III. LEGAL BASIS OF PROCESSING


2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.IV. RIGHT OF CONTROLL, ACCESS AND RECTIFICATION

1.Every User has a right to access and/or rectify his personal data as well as the right to its correction.

3. The User may exercise his rights under point 2 by sending an email message to: barbarians.biuro@gmail.com.


V. PLIKI 'COOKIES'

1. Barbarians.pl uses cookies. No change on the Consumer's side of the browser is equal to acceptance of Cookies usage.
2. Instalacja plików „cookies ” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach 'cookies' znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies ” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
4. The User can adjust cookie permissions via options in their browser settings. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found in the browsers’ respective settings.


VI. FINAL PROVISIONS

1. The Data Controller shall implement all necessary technical and organizational security measures to safeguard the data during processing ensuring a level of security appropriate to the nature of the data to be protected and, in particular, protect the data against unauthorized access, takeover, processing in violation of the law, alteration, loss, damage or destruction.
2. The Service Provider shall take appropriate technical measures to safeguard the electronic personal data against unauthorized interception or modification.
3. In cases not provided for in this Privacy Policy, the relevant provisions of the www.barbarians.pl Store's Terms and Conditions shall apply as well as applicable provisions of Polish law.